شرکت در نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

شرکت صنایع ورق شانار پلاستیک آذر مقدم بازدیدکنندگان از یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست را گرامی میدارد.

سالن ۱۲-۱۳ غرفه ۲۲